تبلیغات
ایل من بختیاری - ساختار سیاسی و اجتماعی ایل بختیاری (2)
 
ایل من بختیاری
https://telegram.me/bimeh_passargad
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد نوری
نویسندگان
یکشنبه 12 شهریور 1391 :: نویسنده : محمد نوری

  بررسی تحلیلی ساختار قدرت سیاسی، اجتماعی در ایل بختیاری از قاجاریه تا انقلاب اسلامی*

نویسنده :دکتر عزت الله عبدالهی نوروزی*   

ایلخان

بالاترین مقام سیاسی و اداری در جامعه بختیاری ایلخان بوده است که از میان خوانین و روسای طوایف انتخاب می گردید . ایل خان واژه ای ترکی مغولی است که به معنی خان،رئیس و فرمانروای ایل یا قبیله است.برای اولین بار واژه ی خان در اواسط قرن ششم هجری(بیهقی،1317: 70) وپس از آن  در اواخر قرن مذکور(راوندی، 1333: 174و172) به ثبت رسیده است و از آن پس رفته رفته در ایران گسترش یافته و در اواسط قرن هفتم هجری قمری هولاکوخان مغول را ایلخانان خوانده اند.(جوینی،1385: 130)زمانی ایلخان بر ایل و یا قبیله ای حکومت می کرد که آن ایل متحد شده و دست به تشکیل اتحادیه زده باشد و درغیر این صورت در
رأس هرکدام از طوایف یک ایل، خان های طوایف ریاست و حکومت می کردند.(امیری، 1385: 456)
خوانین بختیاری برای رسیدن به مقام ایلخانی و ایل بیگی بایستی دارای توانایی ها و ویژگی ها باشند در وهله اول ایلخان وایل بیگ بایستی در یک خانواده برجسته واصیل از یک طایفه قدرتمند بختیاری بدنیا آمده و پرورش یافته باشند.از لحاظ نسب وخون جایگاه والایی داشته و پدر واجداد آن ها خان بوده باشند .
ایلخانی در جامعه بختیاری وظایف و مسئولیت های سنگین هم در مقابل ایل و اجزاء آن و هم در مقابل شاه و دولتش برعهده داشت ،ایجاد نظم و امنیت در ایل ،دریافت مالیات طوایف ابواب جمعی و پرداخت کامل، منظم و به موقع آن به دولت، کمک نظامی به دولت به هنگام جنگ با بیگانگان ،دفاع از مرزها و یا سرکوب شورش های داخلی از جمله این وظایف بود.(مجله وحید،سال اول،ص 442)
ایلخانان در مقابل ایل نیز مسئولیت و وظایفی داشت که مهم ترین آن ها عبارت بودند از :
انتصاب خوانین طایفه ها و مقامات ایلی ، حفظ صلح و عدالت و آرامش ایل ، حل اختلافات میان طوایف و ایفای نقش قضاوت برای برقراری مصالحه، راهنمایی ایل در مسیر کوچ و دفاع از ایل در مقابل تجاوز دیگر ایلات از مهم ترین مسئولیت ها و وظایف ایلخان بختیاری در قبال ایل خود بود.(بیشوب، 1375: 130)

ایل بیگ

بعد از ایلخانان و در مقامی پائین تر از او ایل بیگ قرار داشت که در واقع معاون یا دستیار ایلخان بود رهبران و روسای طوایف بختیاری قبل از اینکه از جانب دولت ها و سلاطین به لقب و مقام خانی مفتخر شوند با لقب و عنوان «بیگ» خوانده می شدند.(اوژن بختیاری ،1346: ج1،17) 
ایل بیگ یعنی بزرگ ایل که امور داخلی ایل از قبیل جمع آوری مالیات،کارهای اداری، تنظیم امور املاک تجهیز قوا و سرپرستی طوایف مختلف را برعهده داشت، معمولاً ایل بیگ از بین نزدیکان ایلخان انتخاب می شد ، از نظرمقام سیاسی و تصمیمات فردی پس از ایلخان قرار داشتند.(صفی نژاد ،1381: 162)

کلانـــتران بختیاری

درهرم قدرت طبقات جامعه بختیاری که خان  حاکم مطلق وفرمانروای مستبد منطقه بود بعد از خوانین ، کلانتران بختیاری قرار داشتند که دارای قدرت ایلی بودند،این طبقه همواره درایل زندگی می کردند وپیوند بیشتری با مردم داشتند ودارای احترام وشخصیت بودند به دلیل اینکه مردم بختیاری به وضوح می دیدند که این طبقه درعزا و شادی دوش به دوش آنان هستند وریشه در ایل داشتند واگر خوانین بختیاری قدرتی درمنطقه کسب می کردند در سایه قدرت و پیوند با این افراد بود.
کلانتران بختیاری از طرف خوانین بزرگ مستقیماً انتخاب می شدندوسمت اداره ورهبری طایفه را بر عهده داشتند.ایل بختیاری از چندین طایفه تشکیل می شد،هریک از طوایف مذکور دارای سرپرستی به نام «کلانتر»بود که عزل ونصب او از اختیارات خان بود وخان، کلانتران را از بین نزدیکترین ومطمئن ترین افراد نسبت به خود انتخاب می نمود.کلانتر مظهرقدرت خان در طایفه بود، وافراد طایفه اطاعت او را پذیرا بودند واین اطاعت تا زمانی به قوت خود باقی بود که کلانتر به نفع طایفه خودفعال وکوشا باشد ولی اگر چنین نبود امکان تعویض کلانتر قطعی می گردید.کلانتران برای حفظ موقعیت وقدرت بیشتراغلب با ایلخان نسبت خویشاوندی به هم می زند وخان هم استقبال می کرد زیرا به قدرت وسیاست هر دو طرف تحکیم  می بخشید .(صفی نژاد،1368: 83) و( کریمی ،1368: 81)
عواملی که در انتخاب کلانتران از طرف خوانین در نظرگرفته می شد عبارت بودنداز: سابقه و اصل و نسب خانوادگی سن،بنیه مالی ،قدرت جسمانی،شجاعت،مهارت در تیرانداری وسوارکاری،قابلیت وقدرت تدارک افراد در جنگهای دورن ایلی وبرون ایلی،قدرت وقابلیت رهبری در حل وفصل دعاوی واختلافات موجود در طایفه وقدرت گردآوری مالیات طایفه بود.(کیاوند،1374: 97)
 از برخی اسناد می توان چنین استنباط كرد كه کلانتران معمولاً جزء دامداران عمدة طایفه و زمین داران به شمار می آمدندوامکانات مالی قابل ملاحظه ای داشتند واز مالیاتی که از هر طایفه گرفته می شد سهمی از طرف خوانین به آن ها پرداخت می شد.(سندشماره1) و(نیکزاد امیرحسینی ،1354: 360)
در پاره ای از موارد با احكامی از كلانتران بختیاری مواجه می شویم كه این احكام نه از طرف خوانین بختیاری بلكه مستقیماً از طرف پادشاهان صادرشده است.( اسناد شماره 1و2)
بعدازسال 1304ﻫ ش به دنبال تحولات سیاسی که صورت گرفت- به قدرت رسیدن  رضاخان_ وتغییراتی که در نظام سلسله مراتبی کهن صورت گرفت ،خوانین مجبور به اقامت در شهرهای بزرگ شدند،کلانتران در آن زمان هم نقش خوانین بزرگ وهم کلانتر را بعهده گرفتندو به عنوان حلقه میانی هرم ایلی نه تنها باقی ماندند بلکه قدرت و نفوذ آن ها نیز نفوت گردید.(دیگار،1369: 32) کلانتران دیگر به پیشنهاد کدخدایان     تیره های یک طایفه و با حکم فرماندار نظامی منصوب می شدند و برای حل وفصل دعاوی طایفه با مأموران دولتی همکاری می کردند.معیار انتخاب کلانتر در این دوره عبارت بود از:استعداد ایجاد رابطه با مقامات دولتی ،داشتن قدرت کلام بیشتر وآگاهانه تردر برخورد با مقامات دولتی ،واینکه فعال ترین وثروتمندترین عضو طایفه باشند .(خسروی،بی تا: 91)

   کــدخدایان بختیاری

درهرم طبقاتی بختیاری ها بعد از کلانتران کدخدایان قرارداشتند که از سوی کلانتران وبا موافقت و تأیید خوانین و با حکم رسمی برگزیده می شدند.از احكام كدخدایی می توان چنین برداشت كرد كه كلانتران فرد یا افرادی را به عنوان كدخدا به ایل بیگ معرفی می كردند و ایل بیگی حكم كدخدایی آن فرد را صادر می كرد.(سند شماره 3)در برخی مواقع به صورت همزمان دو نفر به عنوان كد خدا انتخاب می گردیدند.(اسناد شماره 4و5) اگرچه کدخدایان ابتدا از طرف کلانتران و خوانین منصوب  می شدند اما اغلب پس از مرگ کدخدایی مقام او به صورت ارثی به پسر بزرگش محول می گردید. (بیشوب،1375: 130)و( دالمانی،1378: 72)
و کدخدایان نیز با مردم زندگی می کردند ومستقیماً با افراد طایفه وتیره تماس داشتند وکارهای مردم را فیصله می دادند ودر جمع آوری مالیات وسایر عوارض نقش بسزا داشتند.از جمله وظایف و اختیارات كدخدا مجازات افراد خلافكار بود كه در احكام كدخدایی به این موضوع اشاره می شده است.(سند شماره 6) گاهی کدخدایان برای انجام امورات طایفه مستقیماً ازطرف خان منصوب می شدند ودر صورت عدم رضایت عزل می گردیدند. (مکین روز،1373: 112)
از آن جا که هر کلانتر سرپرستی چندین تیره وابسته به طایفه خود را به عهده داشت و سرپرست هرتیره را به نام کدخدا می شناختند که مستقیماً کدخدایان در ارتباط با کلانتر بودند واز آن جا که هرتیره شامل چندین «تش»بود وبر هر«تش» ریش سفیدی حکم می راند بنابراین ریش سفیدان چندی در قلمرو فرماندهی کد خدا قرار می گرفتند.
رهنمودهایی که کلانتر به کدخدایان می داد با پشتوانه قدرت کلانتر اجرا می گردید وبه هنگام اجرا افراد تیره مجبور به تمکین از او بودند چون نیاز به حمایت کدخدا وکلانتر را حس می کردندو می دانستند کدخدا رابطة بین کلانتر وریش سفیدان «تیره ها »است .
کدخدا ضمن اینکه نماینده کلانتر ومورد تأیید او نیز می بود، می بایستی مورد اعتماد اعضاء تیره نیز باشد ازاین رو کلانتران سعی می کردند به کدخدائی صحه گذارند که بیشتر مورد اعتماد مردم باشد چون رضایت افراد پشتوانه قدرت کدخدا محسوب می گشت ودر واقع این مردم بودند که ابتدا برای کدخدائی فردی اظهار علاقه می کردند سپس کلانتران به آن رسمیت می بخشیدند وخان بدان صحه می گذارد.
کدخدا سعی می کرد تا در تیره دودستگی ونارضایتی ایجاد نگردد زیرا درصورت بروز چنین پیشامدی از قدرت کدخدا کاسته می گردید وتصمیماتش با موفقیت روبرو نمی شد. (پیمان،1351: 170و172)
منصب کدخدایی در دوره پهلوی اول برخلاف ادوار کهن به عنوان منصبی اداری تعریف گردید و با هویت و موقعیت سابق آن قابل مقایسه نبود به عبارت دیگر کدخدایان دوره ی پهلوی با کدخدایان دوره ی قاجار از نظرگاه گوناگون تفاوت داشتند.
پس از اسکان اجباری عشایر، کدخدایان طبق قانون مصوب آذر 1314از طرف مقامات دولتی انتخاب می شدند که پس از شهریور 1320وشروع مجدد کوچ هرتیره دارای دو کدخدا شده بود.(سند شماره ) یکی کدخدای قبلی ایل ودیگری کدخدایی روستایی بودند کدخدایان روستا می بایست مقیم در یکی از دهات محل مأموریت خود باشند ومقداری زمین قابل توجه را مالک باشند که این مسئله باعث می شد افراد مورد توجه خوانین برای کدخدایی صاحب زمین ورعیت گردند ودر قالب قشربندی اقتصادی جزء دامداران و یا کشاورزان مرفه به حساب آیند وجهش قشری پیدا کنند وبا وقوع انقلاب اسلامی کدخدایان عملاً از صحنه اجتماعی وسیاسی بختیاریها حذف گردیدند.

ریــش سفیدان بختیاری

ریش سفیدان برگزیده کدخدایان بودند واز متن تیره ها واولاد هاانتخاب می شدند وبه فعالیت کدخدایان سرعت عمل می بخشیدند همکاری وهمگامی آن ها موجب می شد که رضایت سایر عناصر فرماندهی را از سرمردم کم شود.در هریک از قشرهای تیره ها معمولاً یک نفر متشخص وکاردان دیده می شد که در حل اختلافات داخلی ویا خارجی قشر مورد مشورت قرار می گرفت ،این قشر هم در زمان خوانین وهم پس از حذف خوانین وجود داشتند.(خسروی،بی تا: 92)
سرپرست هر«تش» یا اولاد که شامل چند خانواده خویشاوندبودند ریش سفید نامیده می شد ونام چنین فردی بر«تش»نیز اطلاق می گردید.امور داخلی هر«تش»توسط ریش سفیدان همان «تش»انجام می گرفت وچون تمامی اعضاء «تش»خویشاوند بودند ودر جمع خویشاوندی ،بزرگتر فامیل «ریش سفید» ریاست تش را به عهده می گرفت واز نزدیک از رویدادهای روزانه «تش»آگاه بود .
ریش سفیدان در امور خارجی «تش»فعالیتی نداشتند واین امور به عهده کدخدابود که نماینده کلانتر محسوب می گشت و دستورات کلانتر توسط کدخدایان به ریش سفیدان « تش ها  » ابــلاغ  می گردید.  (صفی نژاد،1368: 48)
در طوایف بختیاری هرتیره به چند «تش»تقسیم می گردد، تش واحدی است ذهنی چون در یک لحظه زمانی شاخه های مختلف آن که به اولاد شهرت دارند قابل رویت نیستند.سرپرستی هرتش را فرد کاردان و سرزبان داری از همان تش به عهده دارد که به «ریش سفید»مشهور بود ،معمولاً ریش سفیدان افراد پخته وکاردانی بودند که از طرفی رتق وفتق امور اجتماعی تش به عهده آن ها بود واز طرف دیگر رابطی بین کدخدایان وکلانتران واجرای امورسیاسی تش بودند.
خانواده های یک تش همه با هم خویشاوند نزدیک ودارای نیای مشترک نیز می باشد ودر واقع تش مرز گروه خویشاوندی نزدیک است .در صورت بروز اتفاقی برای یکی از اعضاء تش، بسرعت خبر آن در واحدهای کوچکتر تش(اولاد)پخش شده وریش سفیدان واعضاء فعال به اجرای وظایف محوله همت می گمارند. (پوربختیار،1387: 125-124)
پس از ظهور رضاشاه و اسکان عشایر خوانین بختیاری تضعیف و سرکوب شدند و عشایر بختیاری جذب زندگی شهری وروستایی شدند و مقامات ایلی جامعه بختیاری از بین رفت ، در میان ریش سفیدان دگرگونی به این شدت نبود، اگرچه از احترام و ارزش آن ها در زندگی جدید بختیاری ها کاسته شد اما آن ها هم چنان از اندک احترامی برخوردار بوده و حتی تاکنون نقش و اعتبار خود را به طور کامل از دست نداده اند. 

       طبقات پایین هرم جامعه بختیاری

بدنه ی اصلی هرم بختیاری از عشایر ساده تشکیل می شد که همه مسئولیت پرداخت ها ودادن سوار جنگی به دوش آنان استوار بود ودر حقیقت ستون اصلی این هرم بودندکه همه این بارها اجزاء دیگر را به دوش می کشیدند.
طبقه دیگری در ایل وجود داشت که از نظرکلی دارای ارزش کمتری بودند وآنان در قاعده هرم قرار داشتندکه کاسب ها ،نوازندگان کلاه مالها ونمد مالها وسازندگان ابزاردستی(غربتی ها) بودند.
بخش مشاغل اجتماعی نه تنها به دلیل اقتصادی آن بلکه به دلیل موقعیتی که در برابرایل داشت در خور توجه ویژه ای بود اگرچه شغل کشاورزی و داد و ستد به هیچ وجه در بختیاری ها نفرتی تولید نمی کرد و موجب تحقیر نمی شد برعکس سایر اعمال فنی وساختنی (غیرازبافندگی)برایشان چنین حالتی داشت ،این فنون ضعیف ترین بخش را در فرهنگ بختیاری تشکیل می داد بعضی از این فنون مثل تخت کشی،گیوه کشی،نمدمالی وآهنگری کلاً در فعالیت های کوچ نشینان وجود نداشت وانجام دادن این امور به صنعت گران متخصص در آن ها واگذار می شده است ،که در بختیاری از آن ها با واژة کلی «غربتی» یاد می شد که به معنی بیگانه ازایل می باشد ،باوجود تخصص ویژه آن ها در این فنون وانحصاری بود نشان،بختیاری ها آن ها را به شدت حقیر می شمارند.(دیگار،1369: 42و43)
در بین طوایف عده ای از سادات متنفذ وجود داشتند که در دهات و روستا ها زندگی می کردندوزمین های مزرعی را کشت وکار می نمودندودر کنار هرروستا هم برای تقدس ونزدیکی به خدا یک امام زاده به چشم   می خورد سادات تمام سکنه به خصوص طوایفی را که به غارت وراهزنی اشتغال داشتند به زهد وتقوی  فرا می خواندند وروی هم رفته با تمام طوایف حسنه ای داشته اند.
این گروه های شغلی که در پایین هرم جامعه بختیاری قرار داشتند در ساختار قدرت سیاسی نقش قابل توجهی ایفا نمی کردند و طبقات بالای جامعه بختیاری با آن ها وصلت نداشتند و ازدواج آنان نیز درون گروهی بود و از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار نبودند اما با دگرگونی های که در ساختار اجتماعی سیاسی بختیاری ها صورت گرفت جایگاه این گروه ها نیز دچار تغییر شد و امروزه از نظر اجتماعی موقعیت بهتری پیدا کرده اند.

نتیجه

جامعه بختیاری به علت ساختار ایلی و عشایری آن که مبتنی بر زندگی به شیوه کوچ نشینی بود، وحدت و انسجام و روش خاصی را می طلبیدند، این انسجام نیز تنها با داشتن رهبر  یا یک نظام رهبری که معتقد به وحدت و هماهنگی باشد، میسر بود. عبور از مناطق و کوهستان های صعب العبور ، گذر از رودخانه های خروشان و مواج، احتمال درگیری میان طوایف و تیره های بختیاری بر سر عبور از ایل راه ها با استفاده از چراگاه ها و امکان درگیری با دیگر ایلات هم جوار، وجود رهبری را در میان بختیاری ها ضروری و لازم می گردانید.
علاوه بر این نیازاجتماعی و امنیتی، عواملی هم چون هم خونی ، پیوند سببی،هم جواری و هم پیمانی میان آنان پیوند را عمیق تر می نمود و گرایش آنان را به برقراری امنیت و نظم جامعه عشایری بیشتر می نمود، لذا کسی در رأس هرم قدرت قرار می گرفت که به این نیاز حیاتی آنان – نیاز به امنیت- بتوانند پاسخ دهد.
قدرت در ایل بختیاری از سطوح و لایه های مختلفی تشکیل می شد. وایل  از اتحاد طوایف مختلف شکل می گرفت خوانین به عنوان رهبران طوایف سعی می کردند تا رهبری ایل را در دست بگیرند و در این راه  از تمامی ابزارها و حربه ها بهره می بردند . خوانین قدرت و اعتبار خود را از طریق شرف خونی و یا نسبی و یا از طریق نسان دادن لیاقت و شجاعت به دست می آوردند.
اگرچه سلسله مراتب قدرت در ایل بختیاری دچار تغییر و تحول گردیده است اما همواره در راس ایل، ایلخان جای داشت و بعد از او کلانتران ، کدخدایان ، ریش سفیدان و معتمدان محلی قرار می گرفتند. که شیوه انتخاب آنان بر اساس ضابطه یا قانون خاصی نبود.
اعمال قدرت خوانین و سران در ایل بختیاری به شیوه های گوناگونی صورت می گرفت، که مهم ترین ویژگی آن وحدت قبیله ای و قومی و تکیه بر سنت های ایلی بود.
دورشدن بختیاری ها از فرهنگ سنتی، جدا شدن خوانین از ایل ، مجازات برخی از خوانین و روسای ایل، باعث کاهش قدرت خوانین و اضمحلال نظام خانی در ایل بختیاری گردید اگرچه اسکان اجباری آنان در دوره رضاشاه و اصلاحات ارضی و ملی کردن مراتع در دوران محمدرضاشاه ، و بعضاً خودکامگی و استبداد برخی از خوانین نیز در کاهش قدرت آنان نمی توان نادیده انگاشت.
در مقایسه با گذشته هرم قدرت دستخوش تغییراتی گردید.خوانین بختیاری که ریاست ایل  بختیاری را بر عهده داشتند ،جایگاه خود را ازدست  دادند و نفوذ آنان محدود و بسیار کاسته شد .ولی روسای طوایف وتیره ها و اولادها همچنان از نفوذ فراوانی برخودارند هرچه به رده های اجتماعی پایین تر نزدیک شویم روساء وافراد برجسته از نفوذ واحترام بیشتری برخوردار هستند.عامل اصلی حفظ و بقاء کلانترهاوریش سفیدان ونفوذ آنان،پیوندخونی واحساس همبستگی شدید آنان با اعضاء طوایف وتیره ها می باشد .روابط عاطفی وفامیلی با اعضاء طوایف وتیره ها ،نفوذ در سازمان اداری ،جایگاه محلی ومتمول بودن اغلب آنان ، پایگاه وموقعیت اجتماعی آنان را قوت می بخشید .
دگرگونی قدرت در ساخت اجتماعی بختیاری ها پیامدهای سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل ملاحظه ی به دنبال داشت.گذار از شیوه زندگی کوچ نشینی به یکجانشینی و شهرنشینی، کاهش وحدت قبیله ای ،کم رنگ شدن عصبیت های قومی و نظام خویشاوندی پدرتباری، سست شدن سنت ها و رسوم گذشته و گرایش به نوگرایی و تجدد از پیامدهای دگرگونی در ساخت اجتماعی بختیاری ها بود.
در بعد سیاسی حاکمیت مطلق خوانین پایان یافت و خوانین و روساء در شکل مصلحان اجتماعی و دلسوزان قوم ظاهر شدند و اتکاء طوایف و قبایل به سران و روساء از بین رفت و نظام خویشاوند سالاری جای خود را به حاکمیت دولت مرکزی داد.
از نظر اقتصادی با رویکرد بختیاری ها به یکجانشینی از اتکاء آنان به اقتصاد معیشتی و دامپروری کاسته شد و وابستگی زندگی آنان به مراتع و چراگاه کاهش یافت و با ورود به شهرها به مشاغل خدماتی و صنعتی روی آوردند.

*استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه  Email: ezat.ab1342@yahoo.com
* این مقاله در مجله ی علمی و پژوهشی جستارهای تاریخی و مجله علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان به چاپ رسیده است.

پی نوشت ها
1- با فروپاشی حكومت اتابكان لر بزرگ ، قلمرو آنان بین ایلات وطوایف مختلف تقسیم شد ودر رأس هر ایل افرادای به نام «خان» قرار گرفت، پس از سقوط اتابكان بختیاری ها بر بیشتر نواحی و قلمرو آنان مسلط گشتند، اساس وپایه جامعه بختیاری بر همان شكل گذشته در دوران لر بزرگ و بر اساس جامعه ایلی ،انسجام درونی ویكپارچگی قبیله ای تداوم یافت.(گارثویت،1373: 103)
2- همان اجاق یا آتش است، در بختیاری به واحد ایلی کوچکتر از تیره و بزرگتر از کروبو یا مال تش گفته می شد.تیره : به واحد ایلی کوچکتر از طایفه و بزرگتر از تش در جامعه بختیاری تیره می گویند. در رده بندی نظام ساختی هر ایل رده بعد از طایفه را تیره می نامند كه معمولاً از مجموعه چندتیره یك طایفه شكل می گیرد كه ریاست تیره در گذشته با كدخدا بود كه نماینده كلانتر است. (صفی نژاد، 1381: 134)
3- اولاد:هرتیره به چنداولاد تقسیم می شود و هر اولاد از ده ها خانوار شكل می گیرد و هر اولاد دارای سرپرستی است كه «ریش سفید» اولاد نام دارد. خانواده های یك اولاد همه با هم خویشاوند و دارای نیای مشتركی می باشند. (صفی نژاد،1381: 135)
4- واژه ی كُر وبَو از تركیب دو كلمه «كر» كه در گویش لرها به معنی پسر و «بو» كه به معنای پدر است پدید آمده است كه معمولاً شامل خانوارهای عموزاده می شود.و  به معنای پدر و پسر و منظور از آن واحد ایلی کوچکتر از تش و بزرگتر از بهون «مال» می باشد که در ایل بختیاری و به ویژه در زمان کوچ بختیاری به آن مال نیز می گویند.مال: واحد ایلی برابر با کروبو می باشد هنگامی که یک واحد کروبو بختیاری در طی کوچ یک اردوگاه تشکیل می دادند به آن ها مال می گفتند.
5- واژه ی خین و چو در گویش لرها كه اصطلاح دوكلمه ای است كه شامل «خین» به معنی خون و «چو» كه مخفف چوب است، می شود وبه پیمانهای گفته می شد كه طوایف درون یك ایل باهم منعقد می نمودند تا در موقع درگیری ها با طوایف دیگر واحیاناً جمع آوری دیه وخون بها به همدیگر كمك نمایند و اتحاد و همبستگی داشته باشند.اختلاف و درگیری در بین طوایف مختلف ایل بختیاری باعث می شد تا برای جلوگیری از تداوم جنگ و خون ریزی الگوی بازدارنده و کارآمدی در گویش بختیاری با عنوان «خین»و «چو» تعریف و تبیین نمایند.بر طبق رسم خین و چوب، اجزاء ایلی که گاه اشتراکات نسبی و خونی با یکدیگر ندارند، با
هم متحد می شوند و سوگند می خوردند تا در مقابل تجاوز دشمن به یکی از آن ها و یا درگیری یکی از آن دو با طایفه و تیره دیگر به کمک یکدیگر بشتابند. این قانون عرفی همانند قانون خویشاوندی و رسم بسته کشی براساس اشتراکات نسبی یا خونی نیست.(دیگار،1366: 30) و( پوربختیار،1387: 141-133)    
6- شاخ شماری: یک نوع مالیات دامی در ایل بختیاری که دامداران براساس تعداد شاخ های چهارپایانشان به حکومت بختیاری یا دولت مرکزی مالیات می پرداختند. 
7-لنگ:به معنی لنگ یا پا اصطلاحی مال ومالیاتی می باشد که بختیاری بر آن اساس مالیات به دولت پرداخت می کردند. ایل بختیاری به دوشاخه چهارلنگ و هفت لنگ تقسیم می گردید. 
نوع مطلب : ایل بختیاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:14 ب.ظ

You actually explained it effectively.
dosagem ideal cialis tadalafil 20mg cialis generico in farmacia cialis name brand cheap cialis italia gratis cialis online nederland canadian discount cialis cialis generique cialis daily dose generic we like it cialis price
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:47 ق.ظ

Cheers, An abundance of content!

tarif cialis france cialis 05 cialis rckenschmerzen cialis tablets cialis price thailand cialis pills boards cialis prices in england cialis alternative only now cialis 20 mg we like it safe cheap cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:48 ب.ظ

Whoa all kinds of valuable information.
where do you buy cialis india cialis 100mg cost cialis for bph cialis 20 mg cut in half recommended site cialis kanada generic cialis at walmart cialis online holland tesco price cialis are there generic cialis cialis coupons printable
دوشنبه 12 آذر 1397 02:18 ب.ظ

Great knowledge. With thanks!
cialis canada cialis without a doctor's prescription cialis cost acheter du cialis a geneve cialis with 2 days delivery tadalafil tablets cialis price in bangalore cialis per paypa tadalafil cialis 30 day sample
دوشنبه 12 آذر 1397 03:05 ق.ظ

You actually suggested this very well!
overnight cialis tadalafil cialis generico online buy cheap cialis in uk cialis patentablauf in deutschland generic cialis review uk achat cialis en suisse low dose cialis blood pressure cialis 5mg billiger cialis online deutschland cialis 20mg prix en pharmacie
یکشنبه 11 آذر 1397 02:50 ق.ظ

Really tons of helpful information!
cialis pas cher paris cialis cipla best buy buy generic cialis safe site to buy cialis online cialis therapie cialis generico en mexico we recommend cialis info cialis rezeptfrei sterreich cialis 200 dollar savings card estudios de cialis genricos
جمعه 9 آذر 1397 03:18 ق.ظ

Useful postings. Many thanks!
prices for cialis 50mg cialis wir preise sialis canadian cialis where do you buy cialis cialis preise schweiz cialis for sale in europa cialis mit grapefruitsaft wow cialis tadalafil 100mg we choice cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:59 ب.ظ

You actually revealed that perfectly.
only best offers cialis use cialis generique buying cialis on internet cialis free trial ou acheter du cialis pas cher buying brand cialis online achat cialis en itali cialis kaufen wo we recommend cialis info cialis pills price each
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:57 ق.ظ

Thanks a lot! Helpful stuff!
generico cialis mexico generico cialis mexico how to buy cialis online usa cialis 5mg prix 200 cialis coupon cialis tablets for sale cialis preise schweiz we choice free trial of cialis sialis prix cialis once a da
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:27 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis price in bangalore cialis 100mg suppliers cialis authentique suisse online cialis tadalafil 5mg costo in farmacia cialis prices on cialis 10 mg buy cialis online legal cialis coupon prix de cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:24 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
free cialis cialis billig buy cialis online cialis generico milano acquisto online cialis cialis canada cialis 30 day trial coupon cialis billig how much does a cialis cost buying cialis on internet
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:29 ب.ظ

You actually said this fantastically.
levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg buy levitra buy levitra online levitra prices generic levitra levitra buy levitra online buy levitra 10mg levitra online
سه شنبه 10 مهر 1397 11:42 ق.ظ

You actually revealed this terrifically!
cialis for sale south africa cialis generico postepay wow cialis tadalafil 100mg import cialis cialis daily order generic cialis online cialis pills in singapore get cheap cialis precios de cialis generico low cost cialis 20mg
یکشنبه 8 مهر 1397 07:10 ق.ظ

Effectively expressed certainly! !
buy online cialis 5mg prix de cialis cialis authentique suisse cialis super kamagra acquisto online cialis cialis tablets for sale brand cialis nl generic cialis at the pharmacy cialis 5mg prix cialis canadian drugs
شنبه 7 مهر 1397 06:39 ق.ظ

Wonderful information. Kudos!
cialis online low cost cialis 20mg cialis generique we recommend cialis info cialis tadalafil cialis pills the best site cialis tablets achat cialis en suisse female cialis no prescription cialis rezeptfrei
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:02 ب.ظ

Amazing loads of valuable info.
cuanto cuesta cialis yaho cialis preise schweiz cialis 20mg preis cf cialis diario compra how to purchase cialis on line cialis mit grapefruitsaft buy cialis cheap 10 mg only now cialis for sale in us buying brand cialis online cialis wir preise
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:22 ق.ظ

Cheers, Numerous stuff!

warnings for cialis order generic cialis online click here cialis daily uk cuanto cuesta cialis yaho miglior cialis generico buy cialis online legal cialis generico en mexico we recommend cialis best buy deutschland cialis online only now cialis 20 mg
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:17 ق.ظ

You actually stated it exceptionally well!
is trust pharmacy in canada legitimate aarp recommended canadian pharmacies canadian online pharmacies legal canadian pharmacy cialis canadian pharmacy viagra brand drugstore online shopping reviews canadian pharcharmy online canadian medications online canadian mail order pharmacies canadian pharcharmy online24
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:36 ق.ظ

Really a lot of helpful data.
how to buy viagra safely online is it safe to buy viagra online buy viagra online without buy viagra cheap prices uk buy viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra cheapest viagra online buy levitra buy viagra prescription buy generic sildenafil
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:45 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of facts.

order generic cialis online india cialis 100mg cost india cialis 100mg cost canadian cialis cialis mit grapefruitsaft when will generic cialis be available cialis generico postepay price cialis wal mart pharmacy safe site to buy cialis online recommended site cialis kanada
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:47 ب.ظ

You said this terrifically.
buy cheap cialis in uk click here to buy cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis super kamagra cialis generisches kanada tadalafil 20mg click now buy cialis brand generic for cialis cialis therapie buy original cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:32 ق.ظ

Regards! Great information.
where to buy viagra uk buy viagra pills online how to get viagra prescription online buy viagra no prescription uk buy viagra overnight viagra buy natural viagra order cheap viagra order viagra online no prescription how can i buy viagra without seeing a doctor
دوشنبه 22 مرداد 1397 06:25 ب.ظ

You actually said that well!
cialis 5mg billiger 5 mg cialis coupon printable cialis farmacias guadalajara tadalafil 10 mg viagra vs cialis cialis 10 doctissimo prices for cialis 50mg we recommend cheapest cialis brand cialis generic cialis with 2 days delivery
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:17 ب.ظ

Good advice. With thanks.
prices on cialis 10 mg only best offers cialis use cialis 20 mg best price il cialis quanto costa cialis baratos compran uk cialis rezeptfrei sterreich cialis patent expiration buy cialis online nz cialis wir preise cialis 5 mg scheda tecnica
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:15 ق.ظ

Terrific information. Regards.
pharmacy online can you actually buy viagra online buy women viagra how get viagra cheap sildenafil tablets online order for viagra buy viagra internet buy viagra online cheap canadian viagra buy original viagra
شنبه 18 فروردین 1397 02:30 ق.ظ

You said it very well..
does cialis cause gout cialis arginine interactio if a woman takes a mans cialis generic cialis 20mg tablets cialis generico in farmacia deutschland cialis online only here cialis pills cialis arginine interactio wow cialis tadalafil 100mg click here take cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:02 ق.ظ

Fine tips. Many thanks!
cialis 5 mg funziona buy generic cialis buy brand cialis cheap cialis 5 mg scheda tecnica cialis for bph cialis generico in farmacia comprar cialis navarr where cheapest cialis cialis for sale in europa cialis generika
جمعه 17 آذر 1396 11:57 ق.ظ
Hello! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized
it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it
and I'll be bookmarking and checking back frequently!
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:13 ق.ظ
Why visitors still use to read news papers when in this technological globe all is accessible on net?
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:17 ق.ظ
Hello to all, how is all, I think every one is getting more
from this website, and your views are good in support of new people.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
a href="http://www.ehda.ir">


دریافت كد ساعت